Chính sách giao hàng

(1) Thời gian giao hàng mà chúng tôi chỉ định bắt đầu từ thời điểm xác nhận đơn hàng của chúng tôi với điều kiện là giá mua đã được thanh toán (trừ trường hợp mua theo hóa đơn). Thời hạn giao hàng là 1-5 ngày trừ khi thời gian giao hàng khác được quy định trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi đối với hàng hóa tương ứng.

(2) Nếu không có mặt hàng nào trong số các sản phẩm mà Khách hàng đã chọn tính đến thời điểm đặt hàng, Nhà cung cấp sẽ thông báo ngay cho Khách hàng trong xác nhận đơn hàng. Nếu Khách hàng là người tiêu dùng, Nhà cung cấp sẽ thông báo rõ ràng cho Khách hàng về việc liệu có bất kỳ giới hạn cung cấp nào trước thời điểm bắt đầu quy trình đặt hàng hay không. Nếu sản phẩm không có sẵn trong thời gian dài, Nhà cung cấp có thể hủy bỏ thông báo chấp nhận. Không có hợp đồng nào được ký kết trong trường hợp này.

(3) Nếu sản phẩm được Khách hàng xác định trong đơn hàng chỉ tạm thời không có sẵn, Nhà cung cấp cũng thông báo ngay cho Khách hàng trong xác nhận đơn hàng. Trong trường hợp giao hàng chậm trễ hơn hai tuần, Khách hàng có quyền rút khỏi hợp đồng. Nhà cung cấp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này. Nếu điều này xảy ra, Nhà cung cấp sẽ ngay lập tức trả lại cho Khách hàng bất kỳ khoản thanh toán nào do Khách hàng thực hiện.

Trang chủ

Tư vấn

Gọi điện

Mua hàng